Nazaar.sk sa zaväzuje chrániť osobné údaje návštevníkov našich webstránok a používateľov našich služieb.

Prevádzkovateľom webstránky Nazaar.sk (ďalej len webstránka) je Eva Kiliç (fyzická osoba).

Kontaktovať nás môžete:
(a) poštou na adrese Častkovce 360, 91627.
(b) vyplnením kontaktného formulára na https://nazaar.sk/kontakt/;
(c) telefonicky, na čísle 00421904816052 (d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy info@nazaar.sk.

Pri spracovávaní osobných údajov sa zaväzujeme postupovať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), podľa ktorých boli vypracované aj nasledujúce pravidlá.

1       Pravidlá ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú informácie alebo informácie, ktoré vás umožňujú identifikovať, napríklad: meno, kontaktné údaje, dátum narodenia ale aj technické informácie ako je napríklad IP adresa/užívateľovo meno, údaje prehliadača a zariadení, informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie atď.

Ako zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, a to buď tým, že nám poskytnete informácie priamo, alebo konáte spôsobom, ktorý nám poskytne informácie, napríklad prihlásením sa na odber nášho Newslettra alebo stiahnutím materiálov z našich webstránok. Informácie o zhromažďovaní údajov prostredníctvom súborov cookies nájdete nižšie v zásadách používania súborov cookies.

Účel, rozsah a právny základ spracovávania osobných údajov

Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webstránok a služieb (údaje o používaní). Tieto údaje môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Tieto údaje spracovávame prostredníctvom služby Google Analytics (pozri nižšie pre viac informácii). Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

Ďalej môžeme spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našich webových stránkach (napríklad v sekcii komentáre); informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku; informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a / alebo newslettru a údaje, ktoré potrebujete uviesť pri využívaní našich služieb (napríklad sťahovanie pdf materiálov). Právnym základom takéhoto spracovania je Váš súhlas.

Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje. Kontaktné údaje môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a komunikácia s používateľmi.

Mimo toho môžeme spracovávať osobné údaje len ak je to nevyhnutné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní alebo na účely plnenia našich zákonných povinností.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám. V prípade, ak by nám takáto povinnosť vyplývala zo zákona sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Zabezpečenie ochrany

Používame vhodné technické a administratívne opatrenia na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti osobných údajov pod našou kontrolou, ako aj na ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, alebo ich zničením alebo poškodením.

Doba spracovávania

Osobné údaje uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo v súlade s lehotami stanovenými zákonom. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu budú u nás uchované kým neodoberiete svoj súhlas, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

2       Zásady používania súborov cookies

Čo sú to súbory cookies?

Naša webstránka  využíva tzv. súbory „cookies“, malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači. Súbory cookies týmto vytvárajú pre webstránku určitý druh pamäte, ktorá slúži na zlepšovanie užívateľského zážitku webstránky.

Aké druhy súborov cookies naša webstránka používa?

Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” alebo “dočasné”: trvalé súbory cookies sú uložené vo webovom prehliadači a zostanú platné až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie sú manuálne vymazané používateľom; dočasné cookies sú uložené vo webovom prehliadači len dočasne a vypršia so zatvorením webového prehliadača.

Cookies, ktoré naša webstránka používa možno ďalej deliť na „vlastné cookies“ a „cookies tretích strán“. Vlastné cookies (tzv. first-party cookie) sú súbory cookies pochádzajúce z domény nazaar.sk, ktoré sa vo všeobecnosti používajú na sprístupnenie základných funkcií webstránky. Súbory cookies tretích strán patria iným subjektom a sú nimi spravované. Naša webstránka používa napríklad súbory cookies služby Google Analytics a aplikácie MailChimp. Pre viac informácii pozrite sekcie nižšie.

Podľa účelu možno súbory cookies na našej webstránke ďalej deliť na nasledujúce tri typy súborov cookies: nevyhnutné cookies, analytické cookies a cookies na marketingové účely.

Nevyhnutné cookies sú potrebné na zabezpečenie fungovania základných funkcií webstránky a umožňujú Vám pohybovať sa na nej a využívať jej služby a funkcie. 

Analytické cookies nám pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov webstránky. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami a využívajú sa čisto na štatistické účely a zlepšovanie fungovania webstránky.

Cookies pre marketingové účely sa používajú na sledovanie správania návštevníkov webstránok a za účelom zobrazovania relevantnej a pútavej reklamy.

Nastavenia a správa súborov cookies

Pri prvej návšteve našej webstránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. V nastaveniach súborov cookies máte možnosť vybrať si či dáte súhlas k použitiu všetkých alebo len nevyhnutných súborov cookies.

Prijaté súbory cookies môžete ďalej spravovať alebo odstrániť vo svojom webovom prehliadači. Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies pre jednotlivé webové prehliadače môžete získať prostredníctvom týchto odkazov:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

Zároveň Vás upozorňujeme, že blokovanie všetkých súborov cookies môže mať negatívny vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií našej webstránky.

3       Google Analytics

Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev) sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webstránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

4       Newsletter a používanie aplikácie MailChimp

Naša webstránka Vám umožňuje prihlásenie na zasielanie newslettra, v ktorom vás informujeme o novinkách na našej webstránke podľa Vami zvolených preferencií. Aby sme vám mohli Newsletter zasielať, potrebujeme Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu vašej e-mailovej adresy.

Pri prihlasovaní sa k odberu vyjadríte svoj súhlas zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásadami ochrany súkromia“ alebo zaškrtnutím políčka „Prihlásiť sa k odberu noviniek!“ v sekcii Komentáre pod článkom. Súhlas rovnako udeľujete stiahnutím pdf materiálov z našej webstránky po uvedení Vašej emailovej adresy.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania newslettra je zaznamenávaný pomocou aplikácie MailChimp v súlade s pravidlami GDPR a dohodou EU-US Privacy Shield. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov týmito stranami si môžete prečítať tu a tu.

Z odberu nášho newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť a svoj súhlas so spracovaním osobných údajov vziať späť kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktoré sa nachádzajú v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete. Svoje rozhodnutie nám môžete oznámiť aj e-mailom na info@nazaar.sk.

5      Vaše práva

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má podľa GDPR nasledujúce práva, ktoré si v súvislosti so spracovaním osobných údajov môže uplatňovať voči prevádzkovateľovi:

  1. právo na prístup k osobným údajom: máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj ďalšie informácie uvedené v čl. 15 GDPR;
  2. právo na opravu osobných údajov: máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré sa spracúvajú boli bez zbytočného odkladu opravené, ak sú nesprávne alebo doplnené, ak to vyžaduje účel spracúvania.
  3. právo na výmaz osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR môžete požadovať vymazanie vašich osobných údajov (ide o tzv. právo na zabudnutie);
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  5. prenosnosť údajov: za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo od nás získať svoje osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich inému prevádzkovateľovi;
  6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov: ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu a v iných prípadoch uvedených v čl. 21 GDPR máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu.
  7. právo odobrať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 7 GDPR. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie vašej totožnosti.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v GDPR nie sme povinní vašej žiadosti úplne alebo sčasti vyhovieť . V každom prípade po doručení vašej žiadosti vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Pokiaľ sa domnievate, že porušujeme vaše práva neoprávneným spracúvaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom v Bratislave.

Kontaktné údaje pre uplatnenie vašich práv sú uvedené v hlavičke tejto stránky.

6 Zmeny

Hore uvedené pravidlá môžu byť z času na čas aktualizované zverejnením novej verzie na tejto webstránke, preto Vám odporúčame príležitostne túto stránku kontrolovať.